About us

Contact us

Shancheng Shuicheng Natural Wencheng

Liu Ji's hometown:

Category: AAA tourist attraction

Address: Wuyang Village, Nantian Town, Wencheng County, Wenzhou City, Zhejiang Province

Tel: 0577-67763070

Baizhang Waterfall:

Category: AAAA Tourist Attractions

Address: Baizhang Town, Wencheng County, Wenzhou City, Zhejiang Province

Tel: 0577-67821503